Klimaat & weer

Klimaat & Weer, CO2, Stikstof & Chemtrails

Klimaat en weer:

De laatste decennia gaat het alleen maar over klimaatsverandering en CO2, maar is dit wel zo?
Nee,
Ten 1e is klimaat van aller tijden en dit veranderd continue, gemiddeld een cyclus van ongeveer van 70 jaar!
Het weer & klimaat is een cyclus van ongeveer 70 jaar > Dan weer kouder, dan weer warmer... dit herhaald zich rond de 70 jaar...
Ten 2e is 'CO2' géén broeikasgas, maar een neutrale edelgas! (zie afbeelding)
Hoe kan een kleine percentage van 0.038% de oorzaak zijn van een klimaatsverandering, (deze niet eens bestaat!)

Het verzwijgen door mensen monddood (mondsnoering) maken is een strafbare feit! Artikel grondwet #39.

Monddood maken: Iemand monddood maken betekent ' verhinderen dat iemand zijn mening kan geven & #39, & #39; voorkomen dat iemand zich kan uiten & #39. Monddood is.
                                               -----------------------------------------------------------------

Climate and weather:
The last few decades have been all about climate change and CO2, but is this really true?
No,
Firstly, climate is of all times and this changes continuously, on average a cycle of about 70 years!
The weather & climate is a cycle of about 70 years > Then colder, then warmer... this repeats itself around the 70 years...
Secondly, 'CO2' is not a greenhouse gas, but a nutral noble gas! (see image)
How can a small percentage of 0.038% be the cause of a climate change, (which does not even exist!)

Silencing by gagging (mouthing) people is a criminal offense! Article Constitution #39.

Gagging: Gagging someone means ' preventing someone from expressing their opinion & #39, & #39; preventing someone from expressing themselves & #39. Gagging is.


Geschiedenis van Warme / Hete en gort droge Zomers van toen:

(Knipsel uit een oude krant)

Vanaf 658 waren er snikhete en gortdroge zomers.

https://www.ninefornews.nl/topmeteoroloog-klimaatverandering-een-leugen-global-warming-niet-echt/

Topmeteoroloog: "Klimaatverandering is een leugen, global warming is niet echt"


24 oktober 2014 - 12:00

Het debat over klimaatverandering is afgesloten, omdat bewezen is dat het niet bestaat.
Dat heeft één van 's werelds meest vooraanstaande meteorologen gezegd.
John Coleman, mede-oprichter van de Amerikaanse zender The Weather Channel, stelt dat de theorie van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde geen wetenschappelijke basis heeft.
Dat meldt de Britse Daily Express.

Het 'kleine beetje' bewijs voor de stijgende temperatuur op aarde wijst in de richting van een 'natuurlijk fenomeen' in een ecosysteem dat in ontwikkeling is.

In een open brief aan het Intergovernmental Panel on Climate Change schrijft Coleman: "De zeespiegel stijgt niet aanzienlijk. De hoeveelheid poolijs neemt toe in plaats van af. Het aantal ijsberen stijgt.
Er zijn minder hittegolven. Het aantal stormen neemt af en ook worden ze zwakker.
Ik heb hier jarenlang onderzoek naar gedaan.
Het is een politiek agendapunt geworden, maar de onderbouwing is onbetrouwbaar."

John Coleman

Coleman baseert zijn bevindingen op het onderzoek van het NIPCC, een niet-gouvernementele organisatie die het werk van het IPCC analyseert.
"Er is geen significante antropogene (door de mens veroorzaakte) opwarming van de aarde. Die is er ook nooit geweest en er is geen reden om aan te nemen dat die er ooit zal komen."

"Men heeft tevergeefs geprobeerd om aan te tonen dat koolstofdioxide een broeikasgas is en verantwoordelijk kan worden gehouden voor de opwarming of weersveranderingen," voegde hij toe.
"De laatste 18 jaar is er geen sprake geweest van opwarming."

Volgens het IPCC zal de antropogene opwarming van de aarde steeds vaker leiden tot extreem en onvoorspelbaar weer.
De grootste bedrijven ter wereld - waaronder Coca-Cola, Pepsi, Walmart, Nestlé, Mars, Monsanto, Kellogg, General Mills, Microsoft en IBM - reageren inmiddels actief op de klimaatwetenschap en -gegevens.

Coleman krijgt bijval van klimaatexpert William Harper van de Princeton-universiteit.
"Er is geen enkele verbinding in de atmosfeer die een slechtere reputatie heeft dan CO2.
Dat is te danken aan de demonisering van dit natuurlijke en essentiële gas," zei hij.

In 2010 oordeelde de InterAcademy Council (IAC) na uitgebreid onderzoek dat er 'weinig bewijs' was voor de conclusies van het IPCC over klimaatverandering.
De organisatie zei ook dat het klimaatpanel vooral de nadruk legde op de negatieve gevolgen van klimaatverandering.
                                           ---------------------------------------------------------------------------------

Top meteorologist: "Climate change is a lie,
global warming is not real"

October 24, 2014 - 12:00
The debate on climate change is closed because it has been proven that it does not exist.
One of the world's leading meteorologists has said so.
John Coleman, co-founder of the American channel The Weather Channel, argues that the theory of man-made global warming has no scientific basis.
The British Daily Express reports.

The "little bit" of evidence for rising global temperatures points toward a "natural phenomenon" in an evolving ecosystem.

In an open letter to the Intergovernmental Panel on Climate Change, Coleman writes, "Sea levels are not rising significantly. The amount of polar ice is increasing rather than decreasing. The number of polar bears is increasing.
There are fewer heat waves. The number of storms is decreasing and they are also getting weaker.
I've been researching this for years.
It has become a political agenda item, but the substantiation is unreliable."

John Coleman
Coleman bases his findings on the research of the NIPCC, a non-governmental organization that analyzes the work of the IPCC.
"There is no significant anthropogenic (human-caused) global warming. There never has been and there is no reason to believe there ever will be."

"People have tried in vain to show that carbon dioxide is a greenhouse gas and can be held responsible for warming or weather changes," he added.
"There has been no warming in the last 18 years."

According to the IPCC, anthropogenic global warming will increasingly lead to extreme and unpredictable weather.
The world's largest companies - including Coca-Cola, Pepsi, Walmart, Nestlé, Mars, Monsanto, Kellogg, General Mills, Microsoft and IBM - are now actively responding to climate science and data.

Coleman is joined by climate expert William Harper of Princeton University.
"There is no compound in the atmosphere that has a worse reputation than CO2.
That is due to the demonization of this natural and essential gas," he said.

In 2010, after extensive research, the InterAcademy Council (IAC) ruled that there was "little evidence" to support the IPCC's conclusions on climate change.
The organization also said that the climate panel mainly emphasized the negative impacts of climate change.
Het is toepasselijk dat bedrijven en organisaties, zoals Weer Bedrijven > KNMI, KMI, etc..., > Weermannen- en Vrouwen, Media, de (Wereld) Staten, Greenpeace, Natuur organisaties, etc... worden omgekocht door de Hogere hand om u te misleiden (brainwashing) door ons met propaganda te verspreiden > "Dat is te danken aan de demonisering van ons natuurlijke en essentiële gas,"

It is appropriate that companies and organizations, such as Weather Companies > KNMI, KMI, etc..., > Weather Men and Women, Media, the (World) States, Greenpeace, Nature organizations, etc.... are bribed by the Higher Hand to deceive you (brainwashing) by spreading us with propaganda > "That is due to the demonization of us natural and essential gas,"

Waterstanden:

Er werd/wordt beweerd dat de zeespiegel aan het stijgen was, dit is klinkklare onzin!
Er zijn diversen foto's naast elkaar gezet van toen en nu.
Hier blijkt niets van te kloppen dat de zeespiegel aan het stijgen was/is...


It was/is claimed that the sea level was rising, this is sheer nonsense!
Various pictures have been put side by side from then and now.
There is no evidence that the sea level was/is rising....

Stikstof waarheden:

Stikstof is géén gevaarlijke bestanddeel (stof) in de natuur, maar een neutrale "Nitrogenium" bestanddeel.
Deze hoort in de natuur, Géén stikstof, Géén CO2 > geen natuur, geen mens, geen dier > Geen leven op aard!

                                Chemtrails:

Vanaf 1986 begonnen ze bewust met Chemtrails te sproeien, Rond 1995 kwamen ze pas met dat Chemtrails de Global warming tegen zou gaan?
Iets klopt er dan niet > jaren '80 > 1985, 86 en 87 zeer koude winters, toen riepen ze dat er een kleine ijstijd kwam. Huh? ijstijd? 🤡
Die kwam er niet!
De jaren '90 draaide het om, opwarming v.d. aarde? 🤡
Die kwam er ook niet! Allemaal bedrog!
Het Klimaat is van alle tijden, het verandert continue!
Niemand kan het klimaat veranderen of manipuleren.
Al worden er dure apparaten, antenne velden. speciale vliegtuigen ingezet, het helpt (nauwelijks) niets!
Propaganda wordt / werd ingezet om mensen te manipuleren en om angst te zaaien...
Chemtrails heeft ook een andere doel: "vergiftigen van de mensheid, dierenrijk en natuur!"
Chemtrails is een geheime biowapen.
Wat ik u vertel, zijn geen complottheorieen, doomdenker of verzinsels, maar op waarheden berust.
Doe zelfonderzoek in plaats van de leugende media te volgen...
Chemtrail piloten hebben al decenia de waarheden achter Chemtrails met hun verhalen naar buiten gebracht dat inderdaad Chemtrails géén contrails zijn, maar een bewuste geheime biowapen, "Chemtrails = Geheime biowapen"
Het plan om mensen uit te roeien met giftige chemische bestanddelen die kankerverwekkend zijn, dodelijke ziekten veroorzaken en andere ernstige aandoeningen.

https://www.chemtrailsmeldpunt.nl/

https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2015/01/06/chemtrails-een-piloot-aan-het-woord/
https://dissident.one/britse-regering-geeft-toe-dat-chemtrails-bestaan
https://worldunity.me/haarp-wat-is-dat-nu-eigenlijk/
https://www.transitieweb.nl/?s=chemtrails

                                            ----------------------------------------------------------------------------

From 1986 they started deliberately spraying Chemtrails, Around 1995 they only came up with that Chemtrails would counter Global warming?
Something is not right then > 1980s > 1985, 86 and 87 very cold winters, then they called for a little ice age to come. Huh, ice age?
There wasn't!
The 90s turned it around, global warming?
That didn't come either! All a hoax!
Climate is of all times, it changes continuously!
Nobody can change or manipulate the climate.
Although expensive devices, antenna fields, special aircraft are used, it hardly helps anything!
Propaganda is / was used to manipulate people and to spread fear....
Chemtrails has another purpose: "poisoning humanity, animal kingdom and nature!"
Chemtrails is a secret bioweapon.
What I am telling you are not conspiracy theories, doomsayers or fictions, but based on truths.
Do your own research instead of following the lying media....
Chemtrail pilots have been putting out the truths behind Chemtrails with their stories for decades that indeed Chemtrails are not contrails, but a deliberate secret bioweapon, "Chemtrails = Secret bioweapon"
The plan to exterminate humans with toxic chemical compounds that are carcinogenic, cause deadly diseases and other serious conditions.

https://www.geoengineeringwatch.org/category/haarp-2/
https://climateviewer.com/tags/ionospheric-heater/
https://www.geoengineeringmonitor.org/technologies/


Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin